Komunikacja interpersonalna

Wprowadzenie

Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, których doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. O efektywnej komunikacji można mówić wówczas, kiedy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu.

Cele szkolenia

  • Diagnoza predyspozycji i umiejętności społecznych
  • Trening umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego
  • Nabycie umiejętności trafnej oceny innych oraz diagnozy relacji interpersonalnych
  • Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się

Zagadnienia szkoleniowe

  • Odpowiedzialność w procesie komunikacji

Dlaczego mapa nie jest terenem
Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność
Kanały komunikacyjne

  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy

Komunikacja jawna i ukryta
Kontakt wzrokowy
Znaczenie poszczególnych zespołów gestów

  • Komunikacja w pracy zespołowej

Reguły rządzące pracą zespołową: zaangażowanie wszystkich, dbałość o wysłuchanie wszystkich pomysłów, wyłonienie lidera, określenie strategii i celu, przedkładanie celów zespołu ad cele indywidualne

  • Metaprogramy,  metajęzyk czyli zaawansowane techniki zwiększania skuteczności komunikacji