Moderacja zmiany kulturowej

Kultura organizacji jest zespołem podstawowych założeń, które dana grupa ustanowiła w trakcie pokonywania problemów, adaptacji do otoczenia i budowania wewnętrznej integracji. Tworzenie kultury jest procesem zdobywania doświadczeń grupowych. Kulturę definiuje się jako osobowość, duszę przedsiębiorstwa tworzącą jej tożsamość i odróżniającą ją od innych organizacji.

Każda kultura organizacyjna obejmuje takie zachowania, które mogą wspierać zamierzone zmiany, oraz takie zachowania, które mogą je utrudniać. Umiejętność wychwytywania i rozwijania zachowań wspierających zmiany kultury jest się ważnym czynnikiem wspierającym realizację strategii. Jeżeli firma nauczy się przeprowadzać zmiany zgodnie ze swoją kulturą, będzie w stanie dotrzymać tempa zmianom zachodzącym na rynku.

Jak pracujemy nad kulturą organizacyjną?

  • Wykorzystujemy istniejącą kulturę – Pozostajemy przy najważniejszych wartościach, na których oparta jest aktualna kultura.
  • Działamy pragmatycznie – Nie zmieniamy wszystkiego naraz. Koncentrujemy się na kilku najbardziej znaczących zachowaniach, które będą współgrać z zastaną kulturą, ale będą też pozytywnie wpływać na polepszenie wyników firmy.
  • Wzmacniamy nowe zachowania zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi sposobami – Wprowadzamy formalne mierniki, dodatki motywacyjne, wytyczne dotyczące zarządzania procesami, które będą zachęcać ludzi do ciągłego praktykowania danych zachowań do momentu, aż pracownicy przekonają się co do ich wartości. Jednocześnie, kształtujemy nieformalne powiązania, które będą wspierać właściwe reakcje i emocjonalne zaangażowanie, potrzebne do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.
  • Towarzysząc organizacji w zmianie wspieramy jej członków – Prowadzimy warsztaty rozwijające kompetencje miękkie, realizujemy sesje coachingowe, wspieramy doradztwem.
  • Działamy długofalowo – realizujemy kompleksowe programy moderacji kultury organizacyjnej.