Zarządzanie czasem

Wprowadzenie

Tempo życia ciągle wzrasta, tak wiele decyzji musimy podejmować każdego dnia. Lista obowiązków się wydłuża z minuty na minutę, a w naszym wypełnionym po brzegi harmonogramie wciąż pojawiają się nowe zadania.
Zła organizacja czasu grozi frustracją i stresem. Chciałbyś znaleźć złoty środek, który rozwiązałby wszystkie probemy.

Szkolenie „Zarządzanie czasem” przeznaczone jest dla managerów i pracowników, którzy chcą podnieść swoją efektywność przez dobrą organizację czasu pracy.

Cele szkolenia

  • Poznanie i rozwój technik i sposobów zarządzania sobą w czasie
  • Rozwój umiejętności praktycznego wyznaczania celów
  • Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
  • Umiejętność bezkonfliktowego delegowania zadań i organizacji relacji ze współpracownikami

Zagadnienia szkoleniowe

  • Ja i mój czas

Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
Czy czas zawsze płynie tak samo? Różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu
Pozytywne i negatywne nawyki związane z gospodarowaniem czasem

  • Proces wytyczania celów i priorytetów

Techniki ustalania ważności zadań
Formuła WARTO
Reguła Pareto
Metoda Eisenhowera
Reguła ABC

  • Skuteczne delegowanie

Korzyści z delegowania
Poziomy delegowania
Tworzenie harmonogramu zadań

  • Autoprogramowanie w zarządzaniu czasem

Techniki do wykorzystania w aspekcie motywowania się do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie