Zarządzanie kompetencjami

Model kompetencyjny to starannie wyselekcjonowany zestaw kompetencji, które określone zostały za kluczowe dla badanej funkcji, stanowiska bądź konkretnej osoby.

Model kompetencyjny jest podstawą świadomego zarządzania personelem, wiedzą oraz procesami w organizacji. oraz budowania innych systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

W oparciu o modele kompetencyjne powinno być planowane każde działanie i budowane każde następne narzędzie do oceny selekcyjnej, oceny okresowej, planowania rozwoju pracowników i działań reorganizacyjnych

Tworzenie modelu kompetencyjnego to dla firmy istotny moment na określenie, jakie zachowania pracowników mają decydujące znaczenie dla jej aktualnych i przyszłych sukcesów.
Niezwykle ważne jest, aby kompetencje były budowane z wykorzystaniem koncepcji teoretycznych (psychologia, socjologia, zarządzanie), a nie tylko na podstawie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu bycia w organizacji.

Sporządzenie modelu kompetencyjnego obejmuje zdefiniowanie następujących elementów: 

  • Kompetencji firmowych – opartych o cele biznesowe i sposób funkcjonowania firmy
  • Kompetencji kierowniczych – uwzględniających umiejscowienie stanowiska pracy w hierarchii organizacji
  • Kompetencji stanowiskowych – umiejętności, wiedzy oraz postaw niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku.

Każdy model kompetencyjny jest tworzony indywidualnie w zależności od potrzeb firmy, kultury organizacji i  specyficznych wymogów stanowiska.
Na podstawie opracowanych modeli kompetencyjnych przeprowadzamy

  • Badanie 180o / 360o
  • Assessment / Development Center
  • System ocen okresowych
  • Modelowanie stanowisk

Opracowujemy gotowe do wykorzystania narzędzia HR i wzory (kwestionariusz analizy stanowiska pracy, karta opisu stanowiska pracy oraz kwestionariusz profilu kompetencyjnego).